mobile menu icon

Omlouváme se, ale od 1.1.2023 je dočasně přerušeno stáčení minerální vody Krondorf. Více info zde.

Ruční stáčení

Voda, které není dost pro všechny

Pramen minerální vody Krondorf vyvěrá v srdci chráněné přírody Doupovských hor z jediného zdroje s limitovanou kapacitou. Proto k němu přistupujeme s maximální péčí.
  • Voda je vždy čerstvá. Stáčíme ji ručně na objednávku konkrétní restaurace.
  • Krondorf stáčíme do originálních luxusních lahví s objemem 1 litr. Design obalu odkazuje na historickou 140 let starou lahev.
  • Každou lahev opatřujeme logem partnerské restaurace a bezpečnostním kolkem, které zaručují čerstvost.
15°C
Minerální vodu Krondorf doporučujeme podávat jen lehce vychlazenou. Optimální teplota konzumace je 15 °C. Při ní totiž nejlépe vynikne její lahodná a zajímavá chuť.
„Projekt Krondorf, obnovení manufakturní výroby minerální vody, šetrné vůči zdroji i vůči okolnímu prostředí, navazující na staleté postupy a zdůrazňující vlastnosti vody, je nejzajímavější počin posledních let.“
Rndr. Tomáš Vylita, Ph.D. hydrogeolog – balneotechnik

Charakter vody

Pramen Krondorfské kyselky vyvěrá v místech kontaktu příkrých severních svahů stratovulkánu Doupovských hor s úzkým a hlubokým údolím Ohře. Příčinou zdejší mohutné vulkanické činnosti, jež začala před 37 miliony let, je vývoj oherského riftu a křížení dvou velmi významných hlubinných zlomů zemské kůry, litoměřického a jáchymovského. Právě hluboce zasahující zlomové poruchy, specifické horninové prostředí a též morfologie krajiny, tak odlišné od jiných míst v Čechách i na Moravě, umožňují svou příhodnou kombinací vznik a oběh této proplyněné alkalicko-zemité minerální vody i její výstup k povrchu ve velmi omezeném prostoru na soutoku Korunního potoka a Ohře. Hnací silou výstupu je jak plynný oxid uhličitý pocházející z hlubin zemského pláště, tak přetlak vod vsakujících se do horninového prostředí v rozsáhlé infiltrační oblasti zřídelní struktury.
Rndr. Tomáš Vylita, Ph.D. hydrogeolog – balneotechnik
„Projekt Krondorf, obnovení manufakturní výroby minerální vody, šetrné vůči zdroji i vůči okolnímu prostředí, navazující na staleté postupy a zdůrazňující vlastnosti vody, je nejzajímavější počin posledních let.“
V roce 2010 byly zahájeny průzkumné práce, které měly ověřit možnost zachycení silně mineralizované a silně proplyněné podzemní vody specifického složení, kdysi sytící historický pramen Štěpánka. Získat dostatečně vydatný zdroj takto ojedinělé minerální vody ovšem není nijak jednoduché. Několikaletý hydrogeologický průzkum zahrnoval řadu etap, mj. geofyzikální prospekci, vyhloubení průzkumných vrtů, karotážní měření ve vrtných stvolech a hydrodynamické testování obou vrtů. Po ukončení série odběrových a stoupacích zkoušek byl jeden z vrtů definitivně vystrojen jako jímací objekt s názvem „Krondorf“ jako reminiscence starého názvu celé zřídelní lokality. Po úspěšném završení dalších zkoušek bylo možné zahájit proces osvědčování tohoto vrtu za zdroj přírodní minerální vody podle lázeňského zákona a v dalším sledu pak i proces vedoucí k získání povolení k trvalému využívání osvědčeného zdroje pro plnírenské účely. Povolení k využívání bylo vydáno Ministerstvem zdravotnictví ČR v roce 2015. Voda ze zdroje „Krondorf“ je zachycena vrtem hlubokým 90 metrů.
Vrt zprvu prošel čtvrtohorní vrstvou sedimentů říčního původu, níže pak neovulkanickými horninami výlevnými i vyvrženými v období třetihorní vulkanické aktivity a zasáhl až do prostředí předprvohorního podloží doupovského stratovulkánu, které je zde budováno tlakově i teplotně silně metamorfovanými horninami typu granulitů a granulitických rul. Tyto horniny vznikly přetavením starších hornin zemské kůry a svrchního pláště při výstupu magmatu v prostoru oherského riftu. V poruchových zónách tektonicky postižených granulitů cirkuluje vysoce ceněná minerální voda bohatá na vápník, hořčík a další významné ionty a proplyněná oxidem uhličitým. Dynamické zásoby této puklinové zvodně nejsou nijak velké; minerální vodu ze zdroje lze proto využít výhradně k množstevně značně omezené produkci exkluzivní balené vody. „Minerální voda Krondorf je hlubinná voda s přirozeným oxidem uhličitým. Odhadované stáří této vody je více než 100 let.“
Zdroj „Krondorf“ je chráněn dvoustupňovým systémem ochranných pásem a navíc je před případnými zásahy člověka zabezpečen též svou polohou na okraji téměř neobydlených Doupovských hor s hojnou endemickou flórou i faunou. Tyto hory jsou až na své okrajové partie neobydleny od roku 1953, kdy zde byl vyhlášen vojenský újezd. Historie ochrany doupovských kyselek však sahá až k roku 1881. Vliv člověka na kvalitu zde jímané vody je téměř nulový, podobně mizivý je však i vliv počasí a atmosférických srážek, protože doba formování výsledného složení Krondorfské kyselky činí přes sto let. Některé chemické složky vody však svým původem náleží zóně velmi pomalého oběhu podzemních vod, a jsou tedy ještě starší. Chemické složení této unikátní minerální vody je od prvních přesných analýz prof. W. F. Gintla z roku 1886 až dodnes vysoce stabilní.

Chuť této minerální vody je příjemná, svěží a vyvážená.

Kyselka „Krondorf“ je silně mineralizovanou přírodní minerální vodou hydrogeochemického typu NaCa(Mg)-HCO3 s celkovou mineralizací 2 350 mg.l-1 a odparkem (při 180 °C) 1 883 mg.l-1 solí a nerozpustných látek. Voda z tohoto zdroje má velmi vysoký obsah kyseliny křemičité – až 142 mg.l-1 ve formě H4SiO4, tedy prakticky nejvyšší obsah ze všech evropských balených minerálních vod. Rovněž obsah volného rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě tohoto zdroje je velmi vysoký a přesahuje hodnotu 3 g.l-1. Právě výše zmiňovaný hloubkový dosah zlomů, na kterých je jímací vrt zdroje „Krondorf“ situován, je příčinou anomálně vysoké mineralizace a proplynění jeho vody.

Kyselka „Krondorf“ je silně mineralizovanou přírodní minerální vodou hydrogeochemického typu NaCa(Mg)-HCO3 s celkovou mineralizací 2 350 mg.l-1 a odparkem (při 180 °C) 1 883 mg.l-1 solí a nerozpustných látek. Voda z tohoto zdroje má velmi vysoký obsah kyseliny křemičité – až 142 mg.l-1 ve formě H4SiO4, tedy prakticky nejvyšší obsah ze všech evropských balených minerálních vod. Rovněž obsah volného rozpuštěného oxidu uhličitého ve vodě tohoto zdroje je velmi vysoký a přesahuje hodnotu 3 g.l-1. Právě výše zmiňovaný hloubkový dosah zlomů, na kterých je jímací vrt zdroje „Krondorf“ situován, je příčinou anomálně vysoké mineralizace a proplynění jeho vody.
Voda Krondorf je v České republice klasifikována jako silně mineralizovaná přírodní minerální voda, uhličitá, studená, hypotonická, se zvýšeným obsahem kyseliny křemičité. Minerální voda je přirozeně sycena oxidem uhličitým, což – jak připomínají lékařské posudky – napomáhá urychlení posunu potravy natrávené žaludkem a střevem, a voda se tak jeví lehkým digestivem. Na organismus může působit mírně alkalizačně.
Rndr. Tomáš Vylita, Ph.D. hydrogeolog – balneotechnik